UNIDADE 4:

 A CLASIFICACIÓN DOS SERES VIVOS 

Esta unidade ocúpase da clasificación dos seres vivos e no coñecemento dos diversos criterios que se utilizan.

 CONTIDOS DO CURRÍCULO             

  • B3.1. Seres vivos, seres inertes. Diferenciación.

  • B3.2. Organización e estrutura dos seres vivos: células, tecidos: tipos; órganos; aparellos e sistemas: principais características e funcións.

  • B3.3. Os seres vivos: características, clasificación e tipos.

  • B3.4. Os animais vertebrados e invertebrados, características e clasificación.

  • B3.5. As plantas: estrutura e fisioloxía. A fotosíntese e a súa importancia para a vida na Terra.

  • B3.9. Uso de medios tecnolóxicos para o estudo dos seres vivos.

  • B3.10. Interese pola observación e polo estudo rigoroso de todos os seres vivos.

  • B3.11. Uso da lupa para a observación científica.

 RECURSOS PARA APRENDER                  

 WEBS 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE              

CNB3.1.1

Identifica e describe a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, órganos, aparellos e sistemas nomeando as principais características e funcións de cada un deles.

 

CNB3.2.1

Identifica as características e clasifica os seres vivos: Reino animal. Reino das plantas. Reino dos fungos. Outros reinos.

CNB3.2.2

Utiliza guías na identificación científica de animais e plantas.

CNB3.3.4

Usa a lupa e outros medios tecnolóxicos para a observación científica.

CNB3.3.5

Observa e rexistra algún proceso asociado á vida dos seres vivos, utilizando os instrumentos e os medios audiovisuais e tecnolóxicos apropiados, comunicando de xeito oral e escrito os resultados.

 VÍDEOS 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now