UNIDADE 5:

O TEXTO 

A quinta unidade estará centrada no texto e nos mecanismos de cohesión que vertebran a súa estrutura interna. Complétase coa formación no uso do dicionario.

 CONTIDOS DO CURRÍCULO             

  • B4.6. Recoñecemento e uso dalgúns conectores textuais (de orde, contraste e explicación) e dos principais mecanismos de referencia interna, tanto gramaticais (substitucións pronominais) coma léxicos (elipses e substitucións mediante sinónimos e hiperónimos).

  • B4.7. Uso eficaz do dicionario para ampliación de vocabulario e como consulta ortográfica e gramatical.

  • B4.11. As relacións gramaticais. Recoñecemento e explicación reflexiva das relacións que se establecen entre o substantivo e o resto dos compoñentes do grupo nominal.

  • B4.12. Utilización de material multimedia educativo e outros recursos didácticos ao seu alcance e propios da súa idade.

 RECURSOS PARA APRENDER                  

 WEBS 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE              

LCB4.2.4

Recoñece e usa os conectores básicos entre oracións: causa, consecuencia, finalidade...

 

LCB4.3.1

Recoñece a estrutura do dicionario e tipos de dicionario, en diferentes soportes e úsaos para buscar o significado de calquera palabra (derivadas e sinónimas).

 

LCB4.3.2

Selecciona a acepción correcta segundo o contexto de entre as varias que lle ofrece o dicionario.

 

LCB4.4.2

Utiliza correctamente as normas de concordancia de xénero e número na expresión oral e escrita.

 

LCB4.5.1

Utiliza distintos programas educativos dixitais como apoio e reforzo da aprendizaxe.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now