UNIDADE 6:

 AS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Nesta unidade introduciremos nocións fundamentais sobre economía.

 CONTIDOS DO CURRÍCULO             

  • B3.8. As actividades económicas e os sectores produtivos de España e Europa.

  • B3.9. A produción de bens e servizos.

  • B3.10. O consumo e a publicidade. Debates sobre a influencia da publicidade nas nosas prácticas diarias.

  • B3.11. Educación financeira. O diñeiro. O aforro. Elaboración dun presuposto persoal.

  • B3.12. Empregabilidade e espírito emprendedor

  • B3.13. A empresa. Actividade e funcións.

 RECURSOS PARA APRENDER                  

 WEBS 

 VÍDEOS 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE              

CSB3.5.1

Identifica os tres sectores de actividades económicas e clasifica distintas actividades no grupo ao que pertencen.

CSB3.5.2

Explica as actividades relevantes dos sectores primario, secundario e terciario en España e Europa e as súas localizacións nos territorios correspondentes.

CSB3.6.1

Valora con espírito crítico a función da publicidade e recoñece e explica as técnicas publicitarias máis habituais, analizando exemplos concretos.

CSB3.7.1

Diferencia entre distintos tipos de gasto e adapta o seu presuposto a cada un deles.

CSB3.7.2

Planifica os seus aforros para gastos futuros elaborando un pequeno presuposto persoal.

CSB3.7.3

Investiga sobre diferentes estratexias de compra, comparando prezos e recompilando información.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now