UNIDADE 3:

 EUROPA: RELEVO, CLIMA E PAISAXE 

Nesta unidade investigaremos sobre o noso continente desde variados puntos de vista relacionados coa realidade física: o relevo, a hidrografía, os climas e as paisaxes.

Introduciremos a unidade tratando nocións de cartografía, tipos de mapas, escalas e signos convencionais.

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE              

 CONTIDOS DO CURRÍCULO             

 • B2.1. Cartografía. Planos, mapas e planisferios.

 • B2.2. Tipos de mapas: físicos, políticos e temáticos.

 • B2.3. Escalas e signos convencionais dun mapa.

 • B2.4. Técnicas de orientación no espazo. Elaboración dun itinerario de viaxe coa axuda de ferramentas dixitais.

 • B2.5. O clima. Elementos e factores climáticos.

 • B2.6. A paisaxe: elementos que a forman, tipos de paisaxes.

 • B2.7. Características das principais paisaxes de España e de Europa.

 • B2.8. A diversidade xeográfica das paisaxes de Europa: relevo, climas e hidrografía.

 • B.2.9. Utilización e consulta en sistemas de información xeográfica.

 • B2.10. A intervención humana no medio. Consumo responsable. Os problemas da contaminación.

 • B2.11. O desenvolvemento sostible.

 • B2.12. Elaboración dun plan de reciclaxe.

 RECURSOS PARA APRENDER                  

 WEBS 

 VÍDEOS 

CSB2.1.1

Identifica e clasifica os diferentes tipos de mapas, incluíndo os planisferios, define que é a escala nun mapa e emprega e interpreta os signos convencionais máis usuais que poden aparecer nel.

CSB2.2.1

Define clima, nomea os seus elementos e identifica os factores que o determinan.

 

CSB2.3.1

Define paisaxe, identifica os seus elementos e explica as características das principais paisaxes de España e de Europa valorando a súa diversidade.

CSB2.4.1

Localiza nun mapa o relevo de Europa, as súas vertentes hidrográficas e o seu clima.

CSB2.4.2

Recoñece as principais características do relevo, os ríos e o clima de Europa.

CSB2.5.1

Explica o uso sostible dos recursos naturais propoñendo e adoitando unha serie de medidas e actuacións que conducen á mellora das condicións ambientais do noso planeta.

CSB2.6.1

Explica as causas e consecuencias do cambio climático e as actuacións responsables para frealo. 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now