UNIDADE 5:

 A POBOACIÓN DE ESPAÑA E DE EUROPA 

Nesta unidade introduciremos nocións fundamentais sobre demografía e coñeceremos as características principais da poboación española e europea.

 CONTIDOS DO CURRÍCULO             

  • B3.3. Demografía e poboación. Variables demográficas.

  • B3.4. Conceptos demográficos: poboación absoluta, densidade de poboación, distribución espacial, crecemento natural e crecemento real da poboación.

  • B3.5. Representación gráfica de datos demográficos: as pirámides de poboación.

  • B3.6. Poboación de Europa: distribución e evolución.

  • B3.7. Os movementos migratorios: éxodo rural, a emigración a Europa, a chegada de emigrantes ao noso país, problemas actuais da poboación. Estudo dos movementos migratorios da familia.

 RECURSOS PARA APRENDER                  

 WEBS 

 VÍDEOS 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE              

CSB3.2.1

Define poboación dun territorio, identifica os principais factores que inciden nesta e defíneos correctamente.

CSB3.2.2

Interpreta unha pirámide de poboación e outros gráficos usados no estudo da poboación.

CSB3.3.1

Describe as principais características da poboación española e europea.

CSB3.3.2

Explica o proceso da evolución da poboación en España e Europa e describe a incidencia que tiveron nesta, factores como a esperanza de vida ou a natalidade.

CSB3.3.3

Describe os factores que condicionan a distribución da poboación española e europea.

CSB3.3.4

Describe a densidade de poboación de España comparándoa mediante gráficos coa media da Unión Europea.

CSB3.4.1

Explica o éxodo rural, a emigración a Europa e a chegada de emigrantes ao noso  país.

CSB3.4.2

Identifica e describe os principais problemas actuais da poboación: superpoboación, envellecemento, inmigración, etc.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now