UNIDADE 3:

ORTOGRAFÍA. REGRAS DE ACENTUACIÓN 

A terceira unidade do curso ocúpase da ortografía e principalmente das regras de acentuación.

 CONTIDOS DO CURRÍCULO             

  • B4.7. Uso eficaz do dicionario para ampliación de vocabulario e como consulta ortográfica e gramatical.

  • Recoñecemento e observación reflexiva dos constituíntes oracionais: a oración simple, suxeito e predicado.

  • B4.8. Ortografía: utilización das regras básicas de ortografía. Regras de acentuación.

  • B4.10. Utilización adecuada dos signos de puntuación.

 RECURSOS PARA APRENDER                  

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE              

LCB4.3.3

Recoñece e usa correctamente as normas ortográficas nas súas producións escritas.

LCB4.4.3

Aplica correctamente as normas de acentuación e clasifica as palabras dun texto.

LCB 4.4.4

Usa con corrección os signos de puntuación.

LCB4.4.5

Aplica as normas do uso da til

 WEBS 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now