UNIDADE 4:

TIPOS DE PALABRAS: DERIVADAS E COMPOSTAS 

Esta unidade ocúpase da formación de palabras por derivación e por composición. Complétase co estudo das principais variedades do español e do resto de linguas peninsulares.

 CONTIDOS DO CURRÍCULO             

  • B4.1. A palabra.

  • B4.4. Vocabulario: sinónimos e antónimos, palabras polisémicas e homónimas, arcaísmos, estranxeirismos e neoloxismos. Frases feitas. Formación de substantivos, adxectivos e verbos. Recursos derivativos: prefixos e sufixos na formación de nomes, adxectivos e verbos. Siglas e abreviaturas.

  • B4.13. As variedades da lingua.

  • B4.14. Coñecemento xeral da realidade plurilingüe de España e a súa valoración como fonte de enriquecemento persoal e como unha mostra de riqueza do noso patrimonio histórico e cultural.

 RECURSOS PARA APRENDER                  

 WEBS 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE              

LCB4.1.3

Diferenza familias de palabras.

LCB4.2.1

Identifica e usa sinónimos e antónimos, palabras polisémicas e homónimas, arcaísmos, estranxeirismos e neoloxismos, frases feitas, siglas e abreviaturas.

 

LCB4.2.2

Recoñece palabras compostas, prefixos e sufixos e crea palabras derivadas.

LCB4.6.1

Valora a variedade lingüística de España e o español de América.

LCB4.6.2

Recoñece e identifica algunhas das características relevantes (históricas, socioculturais, xeográficas e lingüísticas) das linguas oficiais en España.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now