UNIDADE 6:

A NARRATIVA 

O bloque de lectura e educación literaria iniciámolo co xénero narrativo. Analizaremos as súas características principais e realizaremos lecturas de diversos textos narrativos con peculiaridades diversas (contos, mitos, fragmentos de novelas, etc.)

 CONTIDOS DO CURRÍCULO             

  • B2.1. Consolidación do sistema de lecto-escriturae.

  • B2.2. Lectura en voz alta de distintos tipos de texto.

  • B2.5. Lectura en silencio e comprensión de distintos tipos de texto.

  • B2.6. Subliñado, esquematización e resumo da información relevante dun texto.

  • B2.7. Comprensión de textos segundo a súa tipoloxía.

  • B2.8. Gusto pola lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fonte de información, de deleite e de diversión.

  • B2.9. Selección de libros segundo o gusto persoal.

  • B2.10. Lectura dos libros establecidos no Plan lector.

  • B2.12. Identificación e valoración crítica das mensaxes e valores transmitidos polo texto.

 RECURSOS PARA APRENDER                  

 WEBS 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE              

LCB2.1.1

Le en voz alta, con precisión, diferentes tipos de textos apropiados á súa idade con velocidade, fluidez e entoación adecuada.

 

LCB2.1.2

Descodifica con precisión e rapidez todo tipo de palabras.

 

LCB2.2.2

Comprende, con certo grado de detalle, diferentes tipos de textos atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e persuasivos).

 

LCB2.3.1

Le en silencio coa velocidade adecuada textos de diferente complexidade.

 

LCB2.3.2

Realiza lecturas en silencio resumindo con brevidade os textos lidos.

 

LCB2.4.1

Capta o propósito de diferentes tipoloxías textuais. Identifica as partes da súa estrutura organizativa, analiza a súa progresión temática.

 

LCB2.4.2

Elabora resumos de textos lidos e identifica os elementos característicos dos diferentes tipos de texto.

 

LCB2.4.3

Recoñece algúns mecanismos de cohesión en diferentes tipos de texto.

 

LCB2.5.1

Interpreta o valor do título e as ilustracións.

 

LCB2.5.4

Realiza inferencias e formula hipóteses.

 

LCB2.6.1

Ten programado un tempo semanal para ler diferentes textos.

 

LCB2.8.1

Deduce o significado de palabras e expresións con axuda do contexto.

 

LCB2.8.3

Infire, interpreta e formula hipótese sobre o contido. Sabe relacionar os elementos lingüísticos cos non lingüísticos nos diferentes tipos de textos.

 

LCB2.8.4

Establece relación entre as ilustracións e os contidos do texto, presenta hipóteses, realiza predicións, e identifica na lectura o tipo de texto e a intención.

 

LCB2.10.1

Utiliza a biblioteca para localizar un libro determinado con seguridade e autonomía, aplicando as normas de funcionamento da mesma.

 

LCB2.10.2

Expón os argumentos de lecturas realizadas dando conta dalgunhas referencias bibliográficas: autor ou autora,editorial,xénero ou ilustracións.

 

LCB2.10.3

Selecciona lecturas con criterio persoal e expresa o gusto pola lectura de diversos xéneros literarios como fonte de lecer manifestando a súa opinión sobre os textos lidos.

 

LCB5.1.1

Recoñece e valora as características fundamentais de textos literarios narrativos, poéticos e dramáticos.

 

LCB5.2.2

Interpreta a linguaxe figurada, metáforas, personificacións, hipérboles e xogos de palabras en textos literarios.

 

LCB5.2.1

Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now