UNIDADE 6:

 FRACCIÓNS E PORCENTAXES 

Na sexta unidade analizaremos a relación entre fraccións e porcentaxes e aprenderemos a calcular aumentos e diminucións porcentuais.

 CONTIDOS DO CURRÍCULO             

  • B2.8. Fraccións propias e impropias. Número mixto. Representación gráfica.

  • B2.15. Fraccións equivalentes, redución de dúas ou máis fraccións a común denominador.

  • B2.16. Relación entre fracción e número decimal, aplicación á ordenación de fraccións.

  • B2.24. Operacións con fraccións.

  • B2.27. Porcentaxes e proporcionalidade.

  • B2.28. Expresión das partes utilizando porcentaxes.

  • B2.29. Correspondencia entre fraccións sinxelas, decimais e porcentaxes.

  • B2.30. Aumentos e diminucións porcentuais.

  • B2.41. Cálculo de tantos por cen en situacións reais.

  • B2.43. Utilización da calculadora.

 RECURSOS PARA APRENDER                  

 WEBS 

 VÍDEOS 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE              

MTB2.3.1

Reduce dúas ou máis fraccións a común denominador e calcula fraccións equivalentes.

 

MTB2.3.3

Ordena fraccións aplicando á relación entre fracción e número decimal.

MTB2.6.2

Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador. Calcula o produto dunha fracción por un número.

MTB2.7.1

Calcula e utiliza as porcentaxes dunha cantidade para expresar partes.

MTB2.7.2

Establece a correspondencia entre fraccións sinxelas, decimais e porcentaxes.

MTB2.7.3

Calcula aumentos e diminucións porcentuais.

MTB2.8.11

Calcula tantos por cen en situacións reais.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now