UNIDADE 4:

 NÚMEROS 

Abrimos un novo bloque de contidos con esta unidade dedicada á numeración. Repasaremos os números romanos e introduciremos os números enteiros.

 CONTIDOS DO CURRÍCULO             

 • B2.1. Números enteiros, decimais e fraccións.

 • B2.2. A numeración romana.

 • B2.3. Orde numérica. Utilización dos números ordinais. Comparación de números.

 • B2.4. Nome e grafía dos números de máis de seis cifras.

 • B2.5. Equivalencias entre os elementos do sistema de numeración decimal: unidades, decenas, centenas, etc.

 • B2.6. O sistema de numeración decimal: valor de posición das cifras.

 • B2.7. O número decimal: décimas, centésimas e milésimas.

 • B2.9. Os números decimais: valor de posición.

 • B2.10. Números positivos e negativos.

 • B2.11. Ordenación de conxuntos de números de distinto tipo.

 • B2.13. Redondeo de números decimais á décima, centésima ou milésima máis próxima.

 • B2.14. Redondeo de números naturais ás decenas, centenas e millares.

 • B2.35. Descomposición de forma aditiva e de forma aditivo-multiplicativa.

 • B2.36. Descomposición de números naturais atendendo ao valor de posición das súas cifras.

 RECURSOS PARA APRENDER                  

 WEBS 

 VÍDEOS 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE              

MTB2.1.1

Identifica os números romanos aplicando o coñecemento á comprensión de datacións.

MTB2.1.2

Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, fraccións e decimais ata as milésimas), utilizando razoamentos apropiados e interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras.

MTB2.2.1

Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, fraccións e decimais ata as milésimas), utilizando razoamentos apropiados e interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras.

MTB2.2.2

Utiliza os números negativos en contextos reais.

MTB2.3.2

Redondea números decimais á décima, centésima ou milésima máis próxima.

MTB2.8.2

Descompón de forma aditiva e de forma aditivo- multiplicativa, números menores de un millón, atendendo o valor de posición das súas cifras.

MTB2.8.10

Descompón números decimais atendendo ao valor de posición das súas cifras.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now