UNIDADE 5:

 POTENCIAS E OPERACIÓNS ARITMÉTICAS 

A quinta unidade do curso manteranos ocupados nas operacións aritméticas básicas e na introdución das potencias.

 CONTIDOS DO CURRÍCULO             

  • B2.18. Estimación de resultados.

  • B2.19. Comprobación de resultados mediante estratexias aritméticas.

  • B2.20. Propiedades das operacións e relacións entre elas utilizando números naturais.

  • B2.21. Operacións con números naturais: suma, resta, multiplicación e división.

  • B2.22. Potencia como produto de factores iguais. Cadrados e cubos. Potencias de base 10.

  • B2.23. Identificación e uso dos termos propios da división.

  • B2.25. Operacións con números decimais.

  • B2.26. Utilización dos algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e división.

 RECURSOS PARA APRENDER                  

 WEBS 

 VÍDEOS 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE              

MTB2.5.1

Opera cos números coñecendo a xerarquía das operacións.

MTB2.5.2

Utiliza diferentes tipos de números en contextos reais, establecendo equivalencias entre eles, identificándoos e utilizándoos como operadores na interpretación e resolución de problemas.

MTB2.5.3

Estima e comproba resultados mediante diferentes estratexias.

MTB2.6.1

Calcula cadrados, cubos e potencias de base 10.

MTB2.6.3

Realiza operacións con números decimais.

MTB2.6.4

Aplica a xerarquía das operacións e os usos da paréntese.

MTB2.8.1

Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e división con distintos tipos de números (naturais, enteiros, decimais e fraccións).

MTB2.8.12

Elabora e emprega estratexias de cálculo mental.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now