UNIDADE 10:

 PROBABILIDADE 

Finalizamos o curso coa unidade que se refire á probabilidade. Analizaremos situacións aleatorias, probables e pouco probables.

 CONTIDOS DO CURRÍCULO             

  • B5.6. Carácter aleatorio dalgunhas experiencias.

  • B5.7. Iniciación intuitiva ao cálculo da probabilidade dun suceso.

 RECURSOS PARA APRENDER                  

 WEBS 

 VÍDEOS 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE              

MTB5.3.1

Identifica situacións de carácter aleatorio.

 

MTB5.4.1

Realiza conxecturas e estimacións sobre algún xogos (moedas, dados, cartas, loterías).

 

MTB5.5.1

Resolve problemas que impliquen dominio dos contidos propios da estatística e probabilidade, utilizando estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios), creando conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións, valorando as consecuencias destas e a conveniencia da súa utilización.

 

MTB5.5.2

Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas revisando as operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto e propoñendo outras formas de resolvelo.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now